خانه / آدرس نمایندگان

آدرس نمایندگان

برای مراجعه حضوری به نمایندگان موبایل آباد میتوانید به آدرس های زیر مراجعه نمایید.

آدرس نمایندگان تعمیرات تلفن همراه و تبلت در تهران:

تهران – نمایندۀ مرکز – چهارسو

مدیریت مفیدی نژاد


تهران – نمایندۀ غرب – جی

مدیریت جاریانی


تهران – نمایندۀ شرق – تهرانپارس

مدیریت مرادی