خانه / آدرس نمایندگان

آدرس نمایندگان

برای مراجعه حضوری به نمایندگان موبایل آباد برای تعمیرات موبایل و یا تبلت خود  میتوانید به آدرس های زیر مراجعه نمایید. همچنین موبایل آباد برای بهبود خدمات خود امکان دریافت و ارسال دستگاه را برای مشتریان عزیز در تهران مهیا کرده است.

آدرس نمایندگان تعمیرات موبایل و تبلت در تهران:

 

نمایندگان تعمیرات موبایل آباد

تهران – نمایندۀ تعمیرات موبایل در مرکز – چهارسو

مدیریت مفیدی نژاد

 

نمایندگان تعمیرات موبایل آباد

تهران – نمایندۀ تعمیرات موبایل در غرب – جی

مدیریت جاریانی

 

نمایندگان تعمیرات موبایل آباد

تهران – نمایندۀ تعمیرات موبایل در شرق – تهرانپارس

مدیریت مرادی

 

نمایندگان تعمیرات موبایل آباد

خراسان رضوی – نمایندۀ تعمیرات موبایل در مشهد

مدیریت علی آبادی