موبایل آباد پورتال یکپارچه ثبت نام سازمان فنی و حرفه ایدر صورت وجود مشکل در فرآیند ورود با مرکز پشتیبانی تماس حاصل نمائید.

مرکز پشتیبانی : ۰۲۱۴۳۴۱۲ بخش کارآموزان داخلی ۲