گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴

گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴

 ایزو بین المللی سنجش رضایت مشتری

این استاندارد طبق ضوابط و مقررات بین المللی جهت مدیریت و برنامه ریزی رضایتمندی مشتریان میباشد.

ایزو ۱۰۰۰۴ جهت رضایتمندی بیشتر, مشتریان را در خصوص طرح, برنامه ریزی و اجرا راهنمایی میکند.

همچنین این استاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان, باعث حرکت مجموعه گواهی گیرنده ها به سمت مشتری مداری میگردد.

ایزو ۱۰۰۰۴ جهت بهره مندی مجموعه ها صرف نظر از حوزه فعالیت, وسعت و نوع محصول آنها میباشد و اغلب قواعد آن جهت افزایش رضایت مشتری ها از مجموعه است.

استاندارد ۱۰۰۰۴ مفاد قرارداد,پیمانها و قوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمیدهد و صرفا آنها را در جهت رضایت مشتریان راهنمایی و سوق میدهد.

اخذ استاندارد ایزو ۲۰۱۲ : ۱۰۰۰۴ ISO باید کاملا منطبق بر قوانین و مقررات این گواهینامه باشد و بتوان آن را طوری برنامه ریزی کرد که در زمان حال و آینده پاسخگوی تمام مسائل مربوط به رضایتمندی مشتری باشد.

 

گواهینامه ایزو 10004 - موبایل آباد - رضایتمندی مشتری تعمیرات

   

اخذ نمایندگی تعمیرات موبایل آباد

جهت اخذ نمایندگی تعمیرات موبایل فرم صفحه اخذ نمایندگی را تکمیل کنید.