ثبت درخواست تعمیرات موبایل و تبلت

موبایل آباد

فرم درخواست تعمیرات تلفن همراه و تبلت


با توجه به دستور اصناف مبنی بر تعطیلی برخی از نمایندگان موبایل آباد تا ۱۵ فروردین ۹۹ به دلیل شیوع کرونا، احتمال تاخیر در پاسخگویی وجود دارد.

پیشاپیش عذرخواهی ما را پذیرا باشید
اطلاعات دستگاه

ثبت اطلاعات و مشکل تلفن همراه یا تبلت شما

اطلاعات فردی

ثبت اطلاعات فردی و محدوده جغرافیایی جهت ارتباط با شما

اطلاعات دستگاه

ثبت اطلاعات و مشکل تلفن همراه یا تبلت شما

اطلاعات فردی

ثبت اطلاعات فردی و محدوده جغرافیایی جهت ارتباط با شماثبت درخواست


با توجه به دستور اصناف مبنی بر تعطیلی برخی از نمایندگان موبایل آباد تا ۱۵ فروردین ۹۹ به دلیل شیوع کرونا، احتمال تاخیر در پاسخگویی وجود دارد.

پیشاپیش عذرخواهی ما را پذیرا باشید